Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τι είναι Συμπαραγωγός επιχείρηση


Σταθμός Βιομάζας με Θερμοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β


Η δημιουργία - εγκατάσταση & λειτουργία σταθμών Βιομάζας εμπίπτει στις επιχειρήσεις του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική & κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία με τη δημιουργία πραγματικής επιχείρησης στον τομέα της καλλιέργειας θερμοκηπίων με υδροπονία και τη ταυτόχρονη λειτουργία σταθμού Βιομάζας ισχύος 100 kw ή 200kw για ηλεκτροπαραγωγή.

Οι αποδόσεις της επιχείρησης προκύπτουν από την παραγωγή και πώληση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει ο σταθμός Βιομάζας, καθώς και από την εκμετάλλευση της θερμότητας η οποία διοχετεύεται προς το θερμοκήπιο, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τα λειτουργικά κόστη θέρμανσής του. Επιπρόσθετα έσοδα είναι αυτά που θα προκύπτουν κάθε έτος από την πώληση των μεγάλων ποσοτήτων των παραγόμενων ποιοτικών προϊόντων καλλιέργειας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στον χώρο των ΜμΕ (Μικρομεσαίων επιχειρήσεων) δημιουργεί θέσεις εργασίας, αξιοποιεί στο μέγιστο τη λειτουργία ενός σταθμού Βιομάζας από τον οποίο παράγεται τόσο η ηλεκτρική ενέργεια όσο και η θερμική ενέργεια χρήσιμη στην καλλιέργεια του θερμοκηπίου, ώστε να παράγει σε χαμηλό παραγωγικό κόστος, υψηλής ποιότητος ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα.

Η Επένδυση πραγματοποιείται σε αυτοτελείς μονάδες-επιχειρήσεις τριών φάσεων:

  • Θερμοκήπιο δύο στρεμμάτων (και έως 4 στρέμματα) με Υδροπονία

  • Σταθμός Βιομάζας 200kw με χρήση χρησιμοποιημένων ελαίων

  • Φ/Β σταθμού ισχύος 20kw – net metering

Η κάθε αυτοτελή μονάδα ανήκει αποκλειστικά στον κάθε επιχειρηματία, στον οποίο ανήκουν και τα έσοδα από την εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και από την πώληση του γεωργικού-κηπευτικού προϊόντος.


Οικονομικά Κίνητρα

Έκαστος ο επενδυτής θα ωφεληθεί από κρατικούς πόρους επιχορήγησης μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο 45% του συνολικού κόστους του έργου, καθώς & άλλων Επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης (ΕΣΠΑ, Μέτρο 123α) προκειμένου να υλοποιήσει το συμπαραγωγό έργο.

 

Το υπολειπόμενο του έργου ποσό καλύπτεται ως κάτωθι:

α) με ίδια συμμετοχή σε κεφάλαιο ίσο με 10% έως το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης δηλαδή από 39.000€ και άνω, και διαμορφώνεται ανάλογα του προγράμματος επιδότησης στο οποίο ο επενδυτής επιθυμεί να υπαχθεί προκειμένου να ωφεληθεί την επιχορήγηση.

β) με δανεισμό και με ευνοϊκό επιτόκιο (3.6%) από το ΕΤΕΑΝ για το 100% του κόστους έργου, ή με άτοκο δανεισμό από το ΤΕΠΙΧ για το υπόλοιπό 15% του έργου στην περίπτωση επιδότησης από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Συνεπώς με 39.000€ ιδία κεφάλαια κάνουμε επένδυση 390.000€ και μας αποφέρει από το πρώτο έτος και για είκοσι έτη το ποσό των 154.000€/ετήσια (προ φόρων κέρδη).

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd