Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Πλεονεκτήματα Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

Σ.Η.Θ.Υ.Α - Σταθμός Συμπαραγωγής - Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας & Θερμότητας

 

Κίνητρα για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α

 Οι Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α κάνουν πλήρη εκμετάλλευση της παραγόμενης ενεργειας.

 • Είναι οι πλέον Αποδοτικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό  δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Έχουν τη Δυνατότητα ένταξης σε επιχορήγηση έως 55% μέσω του Νέου Αναπτυξιακού νόμου 4399/16
 • Παρέχουν Εξασφά­λιση εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο για 20 έτη
 • Είναι Ευνοϊκό το νομικό πλαίσιο που διέπει της Σ.Η.Θ.Υ.Α καθώς και την προμήθεια της πρώτης ύλης δηλαδή του Φυσικού αερίου (π.χ κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τη χρήση Φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, κ.τ.λ)

 

Επιπλέον για το 2017 υπάρχουν οι γνωστές δυνατότητες χρηματοδοτήσεων που ευνοούν την δημιουργία επιχειρήσεων Σ.Η.Θ.Υ.Α, (μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ν.4399/2016 όπου για ορισμένες περιφέρειες ο επενδυτής ωφελείται επιχορήγησης σε ποσοστό έως 55% του έργου) και εξασφά­λισης εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάτω από το ευνοϊκό νομικό καθεσ­τώς που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ - για όποιες απ’ αυτές μπορούν να παρά­γουν περίσσεια ρεύματος (βλέπε ν.4414/09.08.2016).

 

Η τιμολόγηση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α είναι αναλυτικά στο προαναφερόμενο νόμο σχετικά με το «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγω­γής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πη­γές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσι­κού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’139/9.8.2016), ο οποίος ρυθμίζει ανάμεσα σε άλλα το νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α).

 

Πλεονεκτήματα των επενδύσεων σε σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 • Οι Σταθμοί ΣΗΘΥΑ είναι οι πλέον Αποδοτικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό  δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Είναι Αξιόπιστη τεχνολογία εφαρμοσμένη σε ήδη υπάρχουσες μονάδες που λειτουργούν αδιάκοπτα και με Υψηλή αξιοπιστία για πάνω από 15 έτη Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Γίνεται Πλήρης εκμετάλλευση με Αυξημένη απόδοση από τη μετατροπή και χρήση της παραγόμενης ενέργειας, τόσο του ηλεκτρισμού όσο και της θερμότητας, της ψύξης, και της διοχέτευσης του διοξειδίου του άνθρακα
 • Γρήγορη απόδοση της επένδυσης, με IRR από 24% έως 35%
 • Απόσβεσης των κεφαλαίων της επένδυσης σε σύντομο χρόνο (περίπου 2 έτη)
 • Γρήγορη επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων (έως 2 έτη)
 • Αυξημένη κερδοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Εγγυημένη απόδοση και Εξασφαλισμένη πώληση ρεύματος με συμβόλαιο για 21 έτη
 • Ασφαλή και συνεχή λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγής, λόγω της εξασφαλισμένης και αξιόπιστης παροχής και τροφοδοσίας της πρώτης ύλης δηλαδή του φυσικού αερίου
 • Χαμηλά κόστη λειτουργίας των Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Πτωτική τιμή στην αγορά της πρώτης ύλης δηλάδη του φυσικού αερίου
 • Εγγυημένο εισόδημα από την α) παράγωγη ενέργειας και β) παραγωγή θερμοκηπιακών προιόντων (τρόφιμα, λαχανικά και φρούτα)
 • Μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον πρωτογενή τομέα λόγο της μείωσης στα ενεργειακά κόστη λειτουργίας των μονάδων καλλιέργειας (από την χρήση θερμότητας στην παραγωγή και την αυξημένη παράγωγη των προϊόντων του θερμοκηπίου λόγω διοχέτευσης του διοξειδίου του άνθρακα)
 • Ωφελείται επιχορήγησης από Επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έως 55%, με τον Ν 4399/2016, (το Νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι σε ισχύ)
 • Η επένδυση έχει Πολύ Χαμηλό βαθμό κινδύνου ιδίων κεφαλαίων
 • Μόχλευση κεφαλαίων με μεγάλο βαθμό απόδοσης
 • Ωφελείται ευνοϊκής δανειοδότησης με χαμηλότοκο επιτόκιο δανεισμού έως 3,6% και με περίοδο χάριτος έως 2 έτη, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων ταμείων

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd