Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τι τέλος θα πληρώνουν οι επενδυτές για να «σώσουν» τις άδειες ΑΠΕ

Υπεγράφη η απόφαση για το τέλος που θα πληρώνουν οι επενδυτές για να «σώσουν» τις άδειες ΑΠΕ

Την απόφαση για τον «Καθορισμό υπόχρεων και υπολογισμό του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143)», η οποία αφορά στο μη οριστικό πίνακα που αναρτάται και είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης.

Ουσιαστικά με την παρούσα απόφαση προσδιορίζεται το ύψος του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για το έτος 2015, για τις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του σχετικού τέλους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής, ενώ οι μέχρι σήμερα κάτοχοι των αδειών παραγωγής δεν επιτρέπεται να επανυποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, δεσμεύοντας την ίδια θέση ή τμήμα αυτής, πριν την παρέλευση έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τηρεί, και αναρτά στο δικτυακό της τόπο, σχετικό μητρώο των αδειών που παύουν να ισχύουν.

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύνανται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί και αναρτηθεί εκ νέου στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ο οριστικός πίνακας, μετά την ανάρτηση του οποίου θα υπάρξει χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών για την καταβολή του τέλους από τους υπόχρεους.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις περιπτώσεις σταθμών για τους οποίους έχει γίνει ήδη καταβολή τέλους διατήρησης προ της εφαρμογής του Ν. 4342/2015, θα γίνει συμψηφισμός από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατά την είσπραξη του τέλους με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης