Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

1. «Ψηφιακό Άλμα» – Ψηφιακός Μετασχηματισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 
Δικαιούχοι της Δράσης:
Υφιστάμενες (τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη Υποβολών: 02 Οκτωβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

  Tetris Built Environment

 

2. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης

 
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις
Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης
Υφιστάμενες (έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις) Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

 • Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας κατά προτεραιότητα:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων από τις 27/06/18 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε τη Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

3. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 
Δικαιούχοι
Νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος
Το πρόγραμμα επιχορηγεί  νέες  (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Λογισμικά
 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Πρόσληψη & Εκπαίδευση προσωπικού

Περίοδος υποβολής: από 4/6/2018 έως 6/9/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

4. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

 

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 €.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, της βιομηχανίας, των ΤΠΕ και της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και ευεξίας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

 

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 10/9/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

Tetris Built Environment

 

 5. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

 
Δικαιούχοι
Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:
 
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
Στόχος
Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.
 
Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ελάχιστος προϋπολογισμός 300.000 €.
Η ενίσχυσης προσδιορίζεται σε ποσοστό έως 65% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και σε έως 50% για τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.
 
Επιδοτούμενες Δαπάνες:
 
 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 28/9/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε τη Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

6. Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Δικαιούχοι

 • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα).
 • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)
 • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

 

Στόχος
Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως ένα 1.500.000 €.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή.
 • Μέταλλο (πλην κλάδου χάλυβα).

 Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο,
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το Έργο
 • Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
 • Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας  επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση
 • Δαπάνες προσωπικού, μόνιμο ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου

Περίοδος υποβολής: από 17/7/2018 έως 17/10/2018

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

7. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στην Δυτική Ελλάδα

 

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Στόχος
Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

 • Από 50.000€ έως 200.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
 • από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Περίοδος υποβολής: από 10/7/2018 έως 8/10/2018 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

8. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δυτ. Ελλάδα

 

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Στόχος
Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)". Προτεραιότητα η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα.

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

Από 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις

Από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω

Ποσοστά επιχορήγησης Επιχειρήσεων – από 25% έως 80% (ανάλογα με την κατηγορία ενέργειας)

Ποσοστά επιχορήγησης Οργανισμών έρευνας – 100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Περίοδος υποβολής: από 4/6/2018 έως 10/9/2018

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment

 

9. Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

 

Δικαιούχοι
Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς).

Στόχος
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας,

Προϋπολογισμός & Επιδότηση
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υδατοκαλλιέργεια

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κλπ.)
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα
 • Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων.

Περίοδος υποβολής: από 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε την Προκήρυξη

 

Tetris Built Environment