Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Consulting - Χρηματοδοτήσεις

 

Consulting -Χρηματοδοτήσεις

 

Η Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στον κλάδο του Τουρισμού και των τουριστικών επενδύσεων, προσφέροντας τις υπηρεσίες της από το στάδιο της αγοράς ακίνητου τουριστικού ενδιαφέροντος ή της εξαγοράς της ξενοδοχειακής επιχείρησης καθώς και από το στάδιο σχεδιασμού της τουριστικής μονάδας όπως και της μελέτης. Αναλαμβάνει πλήρως την αδειοδοτική διαδικασία και υποστηρίζει την επένδυση σας στο στάδιο της χρηματοδότησης και κατασκευής, καθώς επίσης και της ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της τουριστικής ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας πλήρως την συμβουλευτική και κατασκευαστική υποστήριξη των τουριστικών μονάδων.


Επιπροσθέτως η Tetris Built Environment προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στελέχωσης, οικονομικού σχεδιασμού, διαχείρισης κόστους, οργάνωσης τμημάτων καθώς και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού τουριστικών μονάδων και της ενεργειακής αυτονομίας και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες για Ξενοδοχεία:

 • Κατάρτιση Business Plan

 • Κατάρτιση διαδικασιών και οργάνωση του ξενοδοχείου (Standards of Operation)

 • Δημιουργία concept και στρατηγικής σε φάση σχεδιασμού (Pre-opening consulting)

 • Ανάληψη πλήρους διαχείρισης της μονάδας (Hotel management)

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας (εφόσον κρίνεται απαραίτητο)

 • Προωθητικό Marketing & προβολή

Υπηρεσίες για τουριστικές επενδύσεις

 • Στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων στηρίζουμε και προβάλουμε την πώληση η την εξαγορά τουριστικής επιχείρησης

 • Δημιουργούμε υπεραξία στην ακίνητη περιουσία τουριστικού ενδιαφέροντος

 • Προβαίνουμε στην Εκτίμηση & Αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας

 • Ελέγχουμε και αξιολογούμε από Νομικής –Τεχνικής & Οικονομικής πλευράς την επένδυση

 • Υποστηρίζουμε με τις Υπηρεσίες μας την διαδικασία Due Diligence

 • Υποστήριξη, προώθηση & προβολή σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο Επενδυτών & ΑγοραστώνΠροσφερόμενες υπηρεσίες χρηματοδότησης.


Στον κλάδο του Τουρισμού, η Tetris Built Environment αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες υπαγωγής των τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων & ακινήτων σε επιδότηση και δανειοδότηση - χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τουριστικών επενδύσεων.


Οι τουριστικές επενδύσεις και τα ακίνητα τουριστικού ενδιαφέροντος μπορούν να ωφεληθούν από ένα μεγάλο φάσμα Χρηματοδοτικών Εργαλείων όπως :

 • Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν4146/2013

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

 • Η Νησιώτικη Επιχειρηματικότητα

 • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για μικρά τουριστικά καταλύματα

 • Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) Jessica

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) μέσω ταμείου εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης μέσω ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ

 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Leader κ.τ.λ.


όπου αποτελούν κάποιες από τις κύριες δημόσιες πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων για τον τουρισμό και την αναβάθμιση στον τομέα του τουρισμού καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων.


Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, και η φορολογική απαλλαγή. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται έως 45% και εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή της χώρας που θα υλοποιηθεί η επένδυση. Ακολούθως η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται στο 75-80%.


Επίσης ωφελούνται οικονομικών κίνητρων και οι δράσεις, που αφορούν την ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων και είναι:

 • Πράσινος Τουρισμός
 • Εναλλακτικός Τουρισμός
 • Ενεργειακή Πιστοποίηση


Η πολυετής εμπειρία μας και το στελεχιακό δυναμικό μας, στηρίζουν το επιχειρηματικό σας όραμα με :

 • Σύνταξη τεχνικό-οικονομικών μελετών & Business Plan - Development summary

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε χρηματοδότηση με ευνοϊκά επιτόκια

 • Στήριξη αιτημάτων για δανεισμό μέσω ευρωπαϊκών τραπεζικών και άλλων οργανισμών

 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

 • Στήριξη των διαδικασιών εγγυητικών και εκταμίευσης επιδοτήσεων

 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)

 • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων


Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες.

 

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd