Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Bussines Plan για χρηματοδοτήσεις


 

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ?

Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ίδια την επιχείρηση όσον αφορά στην επίτευξη ή μη των στόχων που έχουν τεθεί και με βάση αυτό να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές. Επίσης πλέον είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων προγραμμάτων χρηματοδότησης σε δημόσιους φορείς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς η δημιουργία ενός οικονομικού πλάνου και περιγραφή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση.


Τι περιέχει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business plan)

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης ή τους στόχους της, με παράλληλη περιγραφή των ανταγωνιστικών της σημείων και της διοικητικής και οργανωτικής δομής

  • Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και περιγραφή νέων  προϊόντων και υπηρεσιών

  • Ανάλυση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση και περιγραφή του ανταγωνισμού

  • Καθορισμός στρατηγικής (στρατηγική προώθησης προϊόντων, στρατηγικές συμμαχίες, κ.λ.π) και ανάλυση που θα επιτρέψει την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της και ελαχιστοποίηση των αδυναμιών της ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αποφύγει ή να ξεπεράσει τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος

  • Δημιουργία ενός οικονομικού πλάνου και περιγραφή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων.Γιατί Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)...


...Σε Νέα Επιχείρηση

Το επιχειρηματικό σχέδιο επιτρέπει στον κάθε νέο επιχειρηματία να καταγράψει την επιχειρηματική του ιδέα αξιολογώντας την εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική προοπτική της. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων και είναι ένα μέσο για να επικοινωνήσει την επιχειρηματική του ιδέα σε έναν υποψήφιο συνεργάτη ή χρηματοδότη.   

...Σε Υφιστάμενη Επιχείρηση

Το επιχειρηματικό σχέδιο σε υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών ή/ και προσαρμογή σε νέα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στόχος πάντα είναι η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών ώστε να καταστεί βιώσιμη και να καταγράψει λεπτομέρειες σχετικά με τη μελλοντική της πορεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξεύρεση πόρων από υποψήφιους επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιδοτούμενα προγράμματα, κ.α.
   
...Σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Τα τελευταία χρόνια έχουν ιδιαίτερη απήχηση οι εναλλακτικές / ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. συνεδριακός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, αθλητικός, περιηγητικός τουρισμός, αγροτουρισμός, κ.α) οι οποίες συνδέονται με τον κορεσμό του μαζικού τουρισμού και την εκμετάλλευση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.


Ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε τουριστικές επιχειρήσεις αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής στρατηγικής και ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, και βελτίωσης  των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd