Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

 

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Tetris Built Environment Για Τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment, με πλήθος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας από τον Σχεδιασμό, την Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών, την Μελέτη, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του έργου σας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει :

  • Τη Σύνταξη μελέτης και την υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
  • Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων έως την εκταμίευση.

Η Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σας Σχεδίου, καθώς και η ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή υπαγωγή σε λήψη επιχορήγησης, εφόσον είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη λήψη της μέγιστης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

 

Πληροφορίες & ο Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Αποσκοπεί στην επενδυτική επανεκκίνηση και παρέχει σε επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις σημαντικά οικονομικά κίνητρα με την παροχή ενισχύσεων Επιχορήγησης κεφαλαίου, Φορολογικής απαλλαγής, και Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Στη νέα του μορφή υπάγονται και καλύπτονται σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων μονάδων και την επέκταση υφιστάμενων.

Ειδικότερα προκηρύχθηκαν τέσσερα (4) Καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, εκ των οποίων στα δύο καθεστώτα έχουν ήδη λήξει οι υποβολές. Η εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 άρχισε στις 19 Οκτωβρίου 2016 και συνεχίζεται έως και σήμερα 2018, με την ενεργοποίηση του Β’ κύκλου των Υποβολών.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 50% και καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου ή της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας.

Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή παραμένει στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, και δύναται να προέρχεται από δανεισμό (εξωτερική χρηματοδότηση) χωρίς όμως να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση π.χ επιδοτούμενο επιτόκιο κ.τ.λ.

Το υπολειπόμενου του έργου ποσό δύναται να επιχορηγηθεί και να δανειοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας.